KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I DUNDERBACKEN KHR

Söndag 9 december kl 18 Dunderbackens matsal Hägerstensvägen 237 C

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens förslag
  1. 6.1  Fråga om vindkraftsandelarna (se bilaga 1)
  2. 6.2  Fråga om stadgeändringar (se bilaga 2)
 7. Mötet avslutasKHR bjuder på kaffe, te och lussebulle

2018-12-09 Protokoll extrastämma

Bilaga 1 enligt protokollet (står bilaga 3  på dokumentet) Vindkraftsandelar till infomöte och extrastämma

Bilaga 2 enligt protokollet (står bilaga 1 på dokumentet) Fsl ändring av stadgar extrastämma 18 12 09 2

Translate »