Agenda husmöte 22 sept 2019

Förtroenderådet husmötet 2019-09-22

Kollektivhusföreningen Dunderbacken
FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR HUSMÖTET KL 18.00 SÖNDAG DEN 22 SEPTEMBER 2019.
 1. Formalia
  Val av ordförande (förslag Elisabet Rudhe), sekreterare, två justerare tillika rösträknare, bisittare, vessla
  Håkan Gerdin ordnar högtalare
  Ellinor Agdahl leder pausaktivitet
  Övriga frågor anmäls Dagordning fastställs
 2. Föregående protokoll
 3. Information
  Det kommer att finnas tid för frågor från bomedlemmarna efter varje punkt. 3.1 Information från KHFs styrelse(ideella) – kassören om budget
  3.2 Information från KHRs styrelse(inaktiva)
 4. Arbetsgrupper
  4.1 Info från akustikgruppen 4.2 Info från gymgruppen
  PAUSAKTIVITET
 5. Diskussion/beslut
  1. 5.1  Förtroenderådets uppgifter. Se bilaga.
  2. 5.2  Harald Lanskys motion angående förvärvsarbetande boendemedlems möjlighet
   att delta i matlag. Förslagets lydelse:
   ”Det finns folk i huset som förvärvsarbetar och säger sig inte kunna ta mer än ettmatpass eller diskpass per vecka.
   För att underlätta för dessa personer att delta i gemenskapen skulle de kunna erbjudas att verka i olika matlag t ex i 1,2 och 3 eller i 4,5 och 6 eller i 1,3 och 5 eller i 2,4 och 6 under 6-veckorscykeln.
   Det skulle skapa en rättvis belastning för samtliga i huset dvs alla gör 3 matpass per 6-veckorscykel. De flesta under en och samma vecka och några övriga utsprittunder sex veckor”.
 6. Övriga frågor
 7. Bilaga:

  Husmöte 2019-09-22

  Förtroenderådets uppgifterEfter husmötet i våras har vi i Förtroenderådet återigen träffats och diskuterat det som står om Förtroenderådets syfte och funktion. Vid dagens husmöte vill vi förtydliga hur vi tolkar det som står i stadgarna, §§ 6 och 11.I stadgarna under paragraf 11 fastställs att “antagningsgrupp och förtroenderåd ska finnas i föreningen. Husmötet. beslutar vilka arbetsuppgifter som dessa ska ha utöver de som anges i §§ 3,4 och 6.” I paragraf 6 står: “Vid långvarig ohälsa får bomedlemmar delta i de gemensamma arbetsuppgifterna efter förmåga. Detta sker efter överenskommelse mellan bomedlemmen, styrelsen och förtroenderådet”.Vår tolkning av § 6 är att ett bomedlem som pga ohälsa inte kan delta i gemensamma arbetsuppgifter i full utsträckning kan vända sig till styrelsen för att bli befriad eller för att hitta någon annan lösning. Vid behov kan bomedlemmen och/eller styrelsen rådgöra med förtroenderådet.Vi anser att kontakten med förtroenderådet alltid måste vara frivillig.
  I övrigt vill vi att det som vi framfört vid tidigare husmöte ska gälla som grund:Till förtroenderådet kan du vända dej om du känner dej bekymrad över någon företeelse i huset, inte känner dej respekterad, upplever dej som kränkt, har en konflikt med någon i boende i huset eller annat kring livet i huset du är bekymrad över.

  Du kan ta kontakt med någon av oss när du vill. Vi söker lösningar genom samtal. Vid konflikt eftersträvar vi samtal mellan berörda parter.

  Vi har tystnadsplikt.
  Björn Skogar, Britta Berg, Cecilia Löfström, Ruth Huber

Translate »