Såhär funkar det

Vi lämnar att vara hyresvärd och den ekonomisk kooperativa föreningen och kommer istället att bli hyresgäster hos Familjebostäder som då övertar hyresvärdskapet enligt beslut på stämma och årsmöte!

 

Medlemsbrev

till bomedlemmar och externa medlemmar.
Under det senaste året har många arbetat för att den kooperativa hyresrättsföreningen (KHR) Dunderbacken ska gå över till en inaktiv sådan med hembudsrätt och samtidigt starta en ideell förening. Vid stämman och medlemsmötet 22 april 2018 beslöts att gå över till en inaktiv KHR och den ideella föreningen startade. Det innebär att KHR upphör som hyresvärd och att Familjebostäder blir hyresvärd när de nya avtalen är klara. Situationen för medlemmar ändras också. De formella förändringarna kommer att ske successivt under hösten 2018.

Externa medlemmar

Ett inaktivt KHR kommer inte att ha några externa medlemmar. För att få medlemsinsatsen på 1000 kr återbetald ska du begära utträde ur KHR som medlem.
Mejla till styrelsen@dunderbacken.se och ange namn, adress samt din banks clearing-nr och ditt kontonummer så sätter vi in din medlemsinsats på ditt konto.

Du kan i stället bli extern medlem i den nya ideella Kollektivhusföreningen Dunderbacken. Den kommer att ersätta KHR och ta över ansvaret att välja in nya bomedlemmar. Som extern medlem får du delta i våra grupper och aktiviteter inte minst som volontär i våra matlag.
Inträdesavgiften är 200 kr och årsavgiften är också 200 kr.
Vill du bli extern medlem i den ideella föreningen mejla till:
intresse@dunderbacken.se

Vill du veta mer

Kontakta Irene Bauman, Eva Ulveson eller Eva Bohlin

Att vara medlem i Dunderbacken

 • Det är bara medlemmar som kan hyra en lägenhet.
 • Alla medlemmar betalar medlemsinsats och årsavgift.
 • Externmedlem kallas de som ännu inte fått lägenhet.
 • Externmedlemmar kan delta i Dunderbackens olika aktiviteter och en del väljer också att bli volontärer i våra
 • matlag för att prova på att ta del i arbetsgemenskapen.
 • Bomedlem blir du när du får lägenhet hos oss. Före
 • inflyttning betalar du upplåtelseinsats för lägenheten.

Avgifter ekonomiska föreningen KHR

 • Medlemsinsats: 1000 kr (återbetalas när medlemskapet upphör).
 • Medlemsavgift: 200 kr/år.
 • Upplåtelseinsats: 350 kr/kvm (återbetalas när du flyttar ut).

Vår organisation

 • Årsmöte (alias Föreningsstämma/Medlemsmöte)
 • Styrelse (minst 3 och högst 7 ledamöter som väljs på 2 år)
 • Revisorer (revisor och revisorssuppleant)
 • Valberedning (förbereder val till årsmötet, 3 ledamöter)
 • “Måste”arbetsgrupper (tillsätts av styrelsen)

Mötestyper i Dunderbacken

 • Årsmöte (Föreningsstämma/Medlemsmöte) för alla medlemmar
 • Medlemsmöte för samtliga medlemmar
 • Husmöten per år för bomedlemmar
 • Soffmöten (när andan faller på) för bomedlemmar
 • Arbetsgruppsmöten (inkl mat- och städlagsmöten)
 • Intressegruppsmöten

Medlemsverksamhet

En av styrelsens uppgifter är att upprätta en verksamhetsplan och att fastställa en arbetsordning. Bomedlemmarna ansvarar för sin del   av den arbetsordning som bestämts på årsstämman genom matlag, städlag och att aktivt delta i förvaltningen genom någon arbetsgrupp.
Bomedlemmar kan också bilda intressegrupper och kalla till info- och diskussionsmöten, så kallade soffmöten.

 

 

Translate »