Verksamhet

Dunderbackens bogemenskap vänder sig främst till personer som är över 40 år och utan hemmavarande barn. Med ett genuint intresse och engagemang för kollektivtboende och som vill delta i det gemensamma arbetet med matlag, städning, självförvaltning och övriga aktiviteter. Samt har ekonomiska förutsättningar att klara av hyresavgiften. Vi eftersträvar mångfald och bra balans avseende ålder och etnicitet så att sammansättningen av bomedlemmar ger goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart boende.

Vi har matlag och varje vardag serveras mat lagade av våra matlag. Var 6:e vecka deltar bomedlemmar i matlaget, alla andra veckor så är du välkommen att komma och äta tillsammans vid dukat bord.

Medlemskap i Dunderbacken

Det är bara medlemmar som kan hyra en lägenhet. Alla medlemmar betalar medlemsinsats och årsavgift. Bomedlem blir du när du får lägenhet hos oss. Före inflyttning betalar du upplåtelseinsats för lägenheten.
Externmedlem kallas de som ännu inte fått lägenhet. Externmedlemmar kan delta i Dunderbackens olika
aktiviteter och en del väljer också att bli volontärer i våra matlag för att prova på att ta del i arbetsgemenskapen.

Externa medlemmar

Som extern medlem får du delta i våra grupper och aktiviteter inte minst som volontär i våra matlag. Du får också närvara vid vissa möten. Inträdesavgiften är 200 kr och årsavgiften är också 200 kr.
Vill du bli extern medlem* i den ideella föreningen?

Bli medlem

Vill du veta mer?
Kontakta: Irene Bauman, Eva Ulveson eller Eva Bohlin

* Eftersom Dunderbacken just nu genomgår en förändring av hyresvärdskap som kommer att övergår till Familjebostäder kommer nuvarande förening Bogemenskapen Dunderbacken KHR att bli inaktiv och inte ha några externa medlemmar. Du kan i stället bli extern medlem i den nya ideella Kollektivhusföreningen Dunderbacken. Den kommer att ersätta KHR och ta över ansvaret att välja in nya bomedlemmar.

Obs! För att få medlemsinsatsen på 1000 kr återbetald ska du begära utträde ur KHR som medlem.
Skicka e-post till styrelsen@dunderbacken.se och ange namn, adress samt din banks clearing-nr och ditt kontonummer så sätter vi in din medlemsinsats på ditt konto.

 

Vår organisation

Årsmöte (alias Föreningsstämma/Medlemsmöte)
Styrelse (minst 3 och högst 7 ledamöter som väljs på 2 år)
Revisorer (revisor och revisorssuppleant)
Valberedning (förbereder val till årsmötet, 3 ledamöter)
”Måste”arbetsgrupper (tillsätts av styrelsen)

 

Mötestyper i Dunderbacken

Årsmöte (Föreningsstämma/Medlemsmöte) för alla medlemmar
2 extra Medlemsmöten för samtliga medlemmar
7-8 Husmöten per år för bomedlemmar
Soffmöten (när andan faller på) för bomedlemmar
Arbetsgruppsmöten (inkl mat- och städlagsmöten)
Intressegruppsmöten
Medlemsverksamhet

En av styrelsens uppgifter är att upprätta en verksamhetsplan och att fastställa en arbetsordning. Bomedlemmarna ansvarar för sin del av den arbetsordning som bestämts på årsstämman genom matlag, städlag och att aktivt delta i förvaltningen genom någon arbetsgrupp.

Bomedlemmar kan också bilda intressegrupper och kalla till informations- och diskussionsmöten så kallade soffmöten.

 

 

Translate »